Home / Ljubav i seks

Ljubav i seks

SANDŽAKLJIA partnerku ucjenjivao sek*i snimkom

U op­tu­žni­ci se na­vo­di da je N.T. pri­je­tio toj Pu­ljan­ki da će slike na ko­ji­ma je gola, ko­je je imao u svom mobitelu, ob­ja­vi­ti na in­ter­ne­tu uko­li­ko mu ne is­pla­ti od­re­đe­ni nov­ča­ni iz­nos i na taj na­čin je od nje iz­nu­dio 5.500 eura. Na­i­me, N.T. je za­tra­žio od ošte­će­ne da …

Pročitajte više